MENÜ
Kurumsal Sigortalar
Quick Sigorta

Kurumsal Sigortalar

Kurumsal Sigortalarımız ile ilgili bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Teklif formunu doldurarak başvurunuzu başlatabilirsiniz.

En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.

Kurumsal Sigortalar
Kefalet Sigortası

Kefalet Sigortası

Kefalet Sigortası, özellikle kamu ihale süreçlerinde özel sektörün teminat ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kullanılır. Bankalar tarafından düzenlenen teminat mektuplarına alternatif yaratır, bu şekilde kredi limitlerinin başka alanlarda kullanılmasını sağlar.

Teklif Al
Devlet Destekli Alacak Sigortası

Devlet Destekli Alacak Sigortası

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın oluşturduğu yeni Devlet Destekli Alacak Sigortası modeli KOBİ'lerin alacaklarını garanti altına alıyor. Bu sigorta sayesinde KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu tarafından karşılanıyor.

Teklif Al
Quick Finanscım Sigortası

Quick Finanscım Sigortası

Kefalet senedi başvurularında zorunlu olarak sigortalının almış olduğu hukuksal koruma teminatını içeren sigorta poliçesidir.

Teklif Al
Bina Tamamlama Sigortası

Bina Tamamlama Sigortası

Binaların tamamlanamaması nedeniyle oluşacak mağduriyetleri önlemek, tüketicilerin ödemelerini teminat altına almak ve ülke ekonomisine yeni gayrinakdi kaynak sağlamak açısından önemli bir fonksiyona sahiptir.

Teklif Al
Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortası

Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortası

Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortası, lisanslı depo işleticilerinin vermek zorunda olduğu zorunlu teminatlar içinde yeralan bir finansal enstrümandır.

Ticaret Bakanlığı'nın 5 Aralık 2017 de mevzuata dahil ettiği Lisanslı Depoculuk Kefalet Senedi, Finansal Sigortaların uzmanı Quick Sigorta tarafından lisanslı depo işleticilerine sunulmakta ve büyük kolaylık sağlamaktadır.

Teklif Al
Fatura Koruma Sigortası

Fatura Koruma Sigortası

Tüketiciye satış yapan firmalara, müşterilerinin borçlarını ödeyememe durumlarında poliçede belirtilen teminatlar dahilinde kalan alışveriş tutarlarının ödenmesine karşı güvence sağlanmaktadır.

Asansör Mali Sorumluluk Sigortası

Asansör Mali Sorumluluk Sigortası

Asansör kazalarında tazminat taleplerini belirli limitlere kadar teminat altına alan sigorta türüdür. Asansörde meydana gelebilecek bir kaza sonucu, üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zararlar için tazminat talepleri, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini kapsamaktadır.

İkinci El Garanti Sigortası

İkinci El Garanti Sigortası

Motor, diferansiyel ve şaft, şanzıman, elektrik, tork konvertörü, yağ sızdırmazlık ve contalar, ana ünite kaplamaları sistemlerinde dış etkenler haricinde meydana gelebilecek arızalar teminat altına alınır.

Sigorta Eksperleri Bilirkişiler Mesleki Sorumluluk Sigortası

Sigorta Eksperleri Bilirkişiler Mesleki Sorumluluk Sigortası

Herhangi bir ihmalkar fiil, hata veya ihmalin doğrudan sonucu olarak, poliçede belirtilen süre zarfında ilk olarak kendisine karşı yapılmış olan talep veya talepleri mesleki mesuliyet genel şartlarınca karşılar.

İnşaat All Risks Sigortası

İnşaat All Risks Sigortası

İnşaat All Risks Sigortası, tüm inşaat projeleri için güvence sunan, yapı malzemelerinin inşaat alanına indirilmesinden, tesisin kullanılmaya başlamasına kadar geçen süre içinde, ani ve beklenmedik riskler sonucu gerçekleşebilecek kayıp ve hasarları güvence altına alan bir sigorta ürünüdür.

  • Bu teminata ek olarak ek prim alınarak, teminata dahil edilebilecek riskleri, üçüncü şahıs mali mesuliyet, enkaz kaldırma, fazla mesai ve seri vasıtalar, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör, bakım devresi teminatları olarak sıralamak mümkündür.
  • Bu sigorta ile verilen teminatların süresi proje süresi ile sınırlı olup projenin bitirilip teslim edilmesi ile son bulur.
  • Teminat verilen bedel yani sigorta bedeli inşaat-montaj projesinin ulaşacağı son değer veya proje bedelidir.
Makine Kırılması Sigortası

Makine Kırılması Sigortası

Makine Kırılması Sigortası ile fabrikalar, oteller, resmi daireler, hastaneler, tekstil endüstrisi vb. çalışma alanlarında kullanılan makinelerin normal ve çalışır halde iken işçi hataları, çalışma hataları, çevresel sebepler, elektrik arızaları vb. nedenlerden dolayı ani ve beklenmedik her türlü riske karşı tamir ve ikame masraflarını karşılayan bir sigorta ürünüdür.

Tarım Sigortası (Tarsim)

Tarım Sigortası (Tarsim)

Devlet destekli bir sigortadır. Tarım ürünlerinin ve hayvancılığın doğal afetlerden ve oluşabilecek diğer risklerden korunması amacıyla yapılır.

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi personel veya hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve SSK'nın sağladığı yardımların üzerindeki ve dışındaki tazminat talepleriyle yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını işverenin ödemekle yükümlü olacağı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini teminataltına alan bir sigorta ürünüdür.

İsteğe Bağlı Teminatlar

  • İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelebilecek iş kazaları
  • İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi sonucu asıl işini yapmaksızın geçen sürelerde meydana gelebilecek iş kazaları
  • T.C. sınırları dışında meydana gelebilecek iş kazaları
  • Manevi tazminat talepleri
Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

Sigortalının faaliyetleri esnasında iş yerinde meydana gelecek bir hadise neticesinde üçüncü şahısların vefatı, yaralanması, sakat kalması ve/veya mallarında maddi zarar ve ziya hasar meydana gelmesi halinde sigortalının hukuki sorumluluğu nedeni ile üçüncü şahıslar tarafından kendisinden talep edilecek tazminat taleplerini karşılayan bir sigorta ürünüdür.

İMM Excess

İMM Excess

Quick Sigorta A.Ş. aracın kullanılmasından doğan maddi/hukuki sorumluluğu, Trafik Sigortası hadleri ile varsa münferiden alınmış Kasko Sigortası veya İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında yer alan, İhtiyari Mali Sorumluluk teminatı limitlerinin üzerinde kalan kısmını belirlenen limitler çerçevesinde tazmin eder. Üstelik Manevi tazminat talepleri belirlenen İMM limitinin %20’i olarak teminata dahildir.

Nakliyat Emtea Sigortası

Nakliyat Emtea Sigortası

Nakliyat Emtea Sigortası, herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu nakil vasıtalarıyla bir yerden bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları poliçede belirlenmiş Nakliyat Sigortası Genel Şartlar ve Özel Şartlar kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür.

Yurt İçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet(Sorumluluk) Sigortaları

Yurt İçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet(Sorumluluk) Sigortaları

Üçüncü şahıslara ait muhtelif emtianın yurt içinde karayolu ile taşınması sırasında, poliçede belirtilen kapsam çerçevesinde meydana gelecek kazalar nedeniyle taşınan emtianın zarara uğraması sonucu taşıyıcı firmaya düşen yasal mali sorumluluğu teminataltına alır.

İşyeri Sigortası

İşyeri Sigortası

İşyerinizin veya işyerinizdeki her türlü demirbaş eşya, makine-tesisat ve emtia gibi varlıklarınızın yangın, doğal afetler, hırsızlık ve sel / su baskınından; iş durması ve kira kaybına kadar birçok riske karşı güvence altına alan bir sigorta türüdür.

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası ile işyerlerinde bulunan elektronik cihazların ve bilgisayarların normal ve çalışır halde iken işçi hataları, çalışma hataları, çevresel sebepler, elektrik arızaları vb. nedenlerden dolayı ani ve beklenmedik her türlü riske karşı tamir ve ikame masraflarını karşılayan bir sigorta ürünüdür.

Montaj Sigortası

Montaj Sigortası

Montaj Sigortası bir montaj projesinin gerçekleştirilmesi esnasında; montaj malzemelerinin montaj alanına indiği andan itibaren başlayan ve montajı biten makinelerin testi tamamlanarak işletime alınmasına kadar geçecek süreyi kapsayan hazırlık malzemelerin veya ilgili montaj ekipmanlarının, iş makinelerinin başına gelebilecek ani ve beklenmedik her türlü hasarı kapsayan bir sigorta ürünüdür.

Doğalgaz Paket Sigortası

Doğalgaz Paket Sigortası

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikler doğrultusunda, sertifika sahibi firmanın doğalgaz bina iç tesisatı proje/yapım/dönüşüm montajı hizmetleri sırasında ve bir yıllık kullanım süresinde sigorta ettirenin (sertifikalı firmanın) ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden oluşabilecek; tesisatta meydana gelecek hasarları, montaj işinin gerçekleştirildiği binada ikamet eden şahıslara verilebilecek her türlü bedeni zararları ve sertifikalı firmanın taahhüdünü yerine getirememesini teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Tekne Sigortaları

Tekne Sigortaları

Gemilerin kötü hava şartları, fırtına, karaya oturma, çarpma ve çarpışma sonucu uğrayacağı zararları teminat altına alır.

Yat Sigortaları

Yat Sigortaları

Yatların denizde, karada, tamirde, çekek yerinde ve depoda iken yatların gövdeleri, motor veya makineleri, servis botları, donanım ve ekipmanları deniz veya diğer rizikolara karşı teminat altına alınır.

Üçüncü şahıslara verilecek maddi ve bedeni zararlar da bu sigorta kapsamı altına alınabilmektedir.

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası

Bu sigorta, dolu ana sigortası ile birlikte yangın, heyelan, deprem, fırtına, hortum ek teminatları ile karşılanabilen riskleri kapsayan ana teminat paketi ile birlikte, istenirse belirtilen pakete ek olarak, don riskinin (sadece açık alanda yetiştirilen meyveler için) doğrudan doğruya bitkisel ürünlerin (meyve, sebze ve tarla ürünleri) miktarında meydana getirdiği eksilmeyi karşılar. Sadece don riskine karşı sigorta yapılamaz.

Devlet Destekli Sera Sigortası

Devlet Destekli Sera Sigortası

Devlet Destekli Sera Sigortası, dolu, yangın, deprem, taşıt çarpması, heyelan ile risk inceleme-değerlendirme sonucuna göre verilecek fırtına ve hortumun Çiftçi Kayıt Sistemine entegre olarak çalışan Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan ve risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabulü uygun görülen cam ve plastik seralara, sera içindeki teknik donanıma ve ürünlere vereceği zararları karşılar.

Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası

Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası

Bu sigorta, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş ön soy kütüğüne ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilen haller sebebiyle meydana gelen ölümler ve zorunlu kestirmeler nedeniyle sigorta ettirenin doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

Bu sigorta, kapalı sistemde üretimi yapılan, biyo-güvenlik ve hijyen kuralları sağlanmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarında aşağıda belirtilen haller sebebiyle meydana gelen zararları temin eder.

Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası

Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası

Arı kovanlarının; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, sel ve su baskını, vahşi hayvan saldırısı, kovanların nakliyesi esnasında; çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb. nedenler sonucu meydana gelen zararları temin eder.

Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası

Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası

30.12.2007 tarihinde Bakanlar Kurulunca alınan karara göre, denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı, Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları, Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

Ürün Adı

[PRODUCT_NAME]

Teklif / Poliçe No

[IC_POLICY_NO]

Poliçe Primi

[LC_GROSS_PREMIUM_FORMAT]

Tarih

[VERSION_DATE_FORMAT]